Trening interwa?owy dla kulturystw


Uzyskanie przyrostw masy mi??niowej jest cz?sto okupione tak?e przyrostem tkanki t?uszczowej. Proces tzw. budowania masy zachodzi w ten sposb najszybciej. Jednak?e zbudowanie muskularnej sylwetki to dopiero po?owa sukcesu, gdy? rwnie wa?ne jest wyeksponowanie wynikw swojej ci??kiej pracy, a nie ukrywanie ich pod warstw? t?uszczu. Eliminacja zb?dnych pok?adw sad?a nie tylko wp?ywa pozytywnie na estetyk? sylwetki, ale tak?e sprawia, ?e mi??nie wygl?daj? na wi?ksze optycznie. Aby tego dokona? kultury?ci od lat, po okresach budowania masy, stosuj? okresy redukcji tkanki t?uszczowej wykonuj?c treningi cardio. Co wi?cej w trakcie okresw budowania masy wielu zawodnikw tak?e stosuje treningi cardio. Poni?ej dowiesz si? dlaczego kultury?ci tacy jak:Kai Greene, Phil Heath, Flex Lewis, Bill Wilmore, Fouad Abiad, Shawn Rhoden, Ben Pakulski i wielu innych, stosuj? w?a?nie trening interwa?owy jako preferowan? metod? redukcji tkanki t?uszczowej.

Interwa?y czy tradycyjne cardio niskiej intensywno?ci?


Tradycyjne treningi aerobowe ukierunkowane na redukcj? tkanki t?uszczowej bazuj? na niskiej intensywno?ci pracy wykonywanej przez okres od 30 do 60 minut. Niska intensywno?? i wyd?u?ony czas treningu jest rzeczywi?cie dobrym rozwi?zaniem dla spalania optymalnej ilo?ci t?uszczu w stosunku do innych ?rde? energii w trakcie sesji. Mimo, ?e w stosunkowo ma?ych ilo?ciach, to jednak nadal dochodzi wwczas do zu?ywania bia?ek mi??ni szkieletowych, czego ka?dy buduj?cy w pocie czo?a mas? mi??niow? wola?by unikn??. Ten stan katabolizmu istnieje tak?e w trakcie treningu HIIT, ale dzi?ki temu, ?e sesje treningu interwa?owego s? krtsze, negatywny efekt na tkank? mi??niow? jest minimalizowany. Natomiast wypalanie tkanki t?uszczowej odbywa si? w du?ej mierze ju? po treningu HIIT, gdy mi??nie s? zabezpieczone przed zu?yciem jako substraty energetyczne. Podobnego efektu po-treningowego wypalania tkanki t?uszczowej w zasadzie nie obserwuje si? w przypadku tradycyjnych treningw cardio, w ktrych spalanie odbywa si? wy??cznie w trakcie sesji treningowej. Dlatego w?a?nie porwnuj?c trening interwa?owy z klasycznym treningiem cardio nale?y wzi?? pod uwag? nie tylko okres wykonywania ?wicze?, ale tak?e efekt wywo?ywany przez te treningi. W przypadku HIIT ten efekt utrzymuje si? do 24 godzin i ca?o?? zu?ytego t?uszczu przewy?sza efekt uzyskany tradycyjnym treningiem cardio (efekt po-treningowego spalania jest tutaj pomijalnie ma?y). Dla osb chc?cych zwi?kszy? swoj? bezt?uszczow? mas? mi??niow?, warte zapami?tania jest to:

Redukcja tkanki t?uszczowej jest najbardziej efektywna poprzez krtkie acz intensywne sesje HIIT, gdy? minimalizuje to negatywne efekty katabolizmu mi??ni, a maksymalnie wp?ywa na t?uszcz.

Sekrecja testosteronu aktywowana treningiem interwa?owym

Dodatkow? korzy?ci? treningw HIIT dla kulturystw jest ich potencja? do aktywacji sekrecji testosteronu. Badania dowodz?, ?e produkcja tego silnie anabolicznego hormonu mo?ne by? stymulowana przez trening interwa?owy. W przeprowadzonym przez Patona i jego grup? badawcz? eksperymencie okaza?o si?, ?e HIIT wykonywany na rowerku stacjonarnym powoduje podniesienie poziomu testosteronu przy zwi?kszonym oporze w stosunku do grupy kontrolnej. Oznacza to, ?e trenuj?c na rowerku i chc?c podnie?? poziom testosteronu warto skupi? si? na tym, aby intensywno?? treningu by?a wysoka nie tyle na skutek szybko?ci peda?owania co zwi?kszenia oporu.

Pom? mi promowa? t? stron? – lajknij ->

Bibliografia:
Paton, C. D., et al. Effects of low- vs. high-cadence interval training on cycling performance. Journal of Strength and Conditioning Research 23(6): 1758-1763, 2009.


Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS