Trening interwa?owy lub, bardziej precyzyjnie, intensywny trening interwa?owy, zwany te? HIIT (ang. High Intensity Interval Training), to trening o zmiennej intensywno?ci ?wicze?. Zosta? on opracowany na potrzeby wyczynowych sportowc?w w celu polepszenia ich wytrzyma?o?ci, si?y i pr?dko?ci. Okaza?o si?, ?e niejako ubocznym efektem treningu interwa?owego jest znaczna redukcja tkanki t?uszczowej. W?a?nie dzi?ki wyj?tkowej skuteczno?ci w redukcji nadmiaru depozyt?w t?uszczowych (3x bardziej skuteczny od standardowych trening?w aerobowych), trening ten sta? si? wyj?tkowo popularny tak?e w?r?d amator?w. Dodatkow? zalet? treningu interwa?owego jest kr?tki czas potrzebny na jego wykonanie. Ju? 4 minuty (protok?? treningowy Tabaty) intensywnego treningu 2-3 razy w tygodniu przynosi doskona?e efekty. Brzmie? to mo?e odrobin? jak reklama cudownego specyfiku, przekonaj si? jednak sam(a), czytaj?c podstawy naukowe dzia?ania treningu HIIT, gdzie fakty potwierdzone badaniami naukowymi (bibliografia pod tekstem) m?wi? same za siebie.

G??wne zalety treningu interwa?owego

grafika z sylwetkami sportowc?w

Wp?yw treningu interwa?owego na tkank? t?uszczow?

U podstaw skuteczno?ci treningu HIIT w redukcji tkanki t?uszczowej le?y trwa?e pobudzenie metabolizmu (przemiany materii) i aktywacja proces?w lipolizy (spalania t?uszcz?w). Czas podwy?szonego treningiem metabolizmu mo?e si?ga? a? 24 godzin po sesji HIIT [2]. Oznacza to, ?e w przeciwie?stwie do tradycyjnych ?wicze? aerobowych, tkanka t?uszczowa jest ?wypalana? w trakcie treningu oraz jeszcze przez dob? po jego zako?czeniu. W?r?d fizjologicznych podstaw oddzia?ywania treningu interwa?owego na tkank? t?uszczow? le?? mi?dzy innymi zjawiska: sekrecji adrenaliny i noradrenaliny, kt?re wp?ywaj? na nasilenie lipolizy; zwi?kszenie wra?liwo?ci kom?rek mi??niowych na insulin?; EPOC (d?ug tlenowy); polepszenie wewn?trzkom?rkowego transportu kwas?w t?uszczowych do mitochondri?w, gdzie s? spalane; Bardziej szczeg??owe informacje o wp?ywie treningu HIIT na tkank? t?uszczow? znajdziesz >>>tutaj<<<

Czym jest interwa??

W intensywnym treningu interwa?owym, pod poj?ciem interwa? rozumie si? okres czasu, w kt?rym ?wiczenie wykonywane jest najpierw z wysok?, a nast?pnie ?redni? intensywno?ci?.

Jak wykonywa??

Trening interwa?owy jest bardzo prosty technicznie w wykonaniu (jednak bardzo wycie?czaj?cy fizycznie). Sk?ada si? zazwyczaj tylko z jednego ?wiczenia wykonywanego z r??n? intensywno?ci? (np. jazda na rowerze, bieg). Przebieg sesji treningowej zale?y od wyboru protoko?u ?wicze?. Do najbardziej znanych protoko??w ?wicze? nale?y protok?? Tabaty [3]. Ten opracowany przez japo?skiego fizjologa trening zak?ada wykonywanie ?wiczenia w nast?puj?cej sekwencji: 20 sekundo pracy o maksymalnej intensywno?ci (np. jazda na rowerku treningowym z maksymaln? intensywno?ci?) i 10 sekund przerwy. Taki zestaw – 20 sekund ?wicze?, 10 sekund przerwy, jest powtarzany 8 razy. UWAGA – protok?? ten zosta? przygotowany dla wyczynowc?w!

Wyb?r protoko?u treningowego musi by? ?ci?le skorelowany z Twoj? kondycj? fizyczn?! Protoko?y treningowe dla pocz?tkuj?cych, ?rednio-zaawansowanych i zaawansowanych r??ni? si? mi?dzy sob? intensywno?ci? ?wicze?, d?ugo?ci? interwa??w oraz stosunkiem pracy do odpoczynku. W opracowaniu protoko?y treningowe HIIT znajdziesz odpowiedni dla siebie zestaw ?wicze?.

Jakie ?wiczenia?


W treningu HIIT mo?na wykonywa? wiele r??nych ?wicze?, w zale?no?ci od w?asnych preferencji, dost?pno?ci sprz?tu czy miejsca. Sportowcy, chc?cy podnie?? swoj? wydolno?? w okre?lonej dziedzinie, zazwyczaj skupiaj? si? na konkretnych ?wiczeniach (np. ?y?wiarze czy kolarze, chc?cy zwi?kszy? si?? mi??ni n?g i podnie?? pr?dko??, ?wicz? g??wnie nogi, wykonuj?c sprinty czy jazd? na rowerze; analogicznie wio?larze zazwyczaj ?wicz? wios?owanie). Intensywny trening interwa?owy, przeprowadzany dla podniesienia og?lnej wydolno?ci organizmu oraz redukcji tkanki t?uszczowej, nie ma takich ogranicze? i mo?na wykonywa? dowolne ?wiczenia, a tak?e ich kombinacje. Najwa?niejsze jest, aby wykonywa? te ?wiczenia z odpowiedni? intensywno?ci?. W celu uzyskania odpowiednio wysokiej intensywno?ci treningu, zazwyczaj stosuje si? ?wiczenia z?o?one, wymagaj?ce ruchu wielu grup mi??niowych. Do najcz??ciej stosowanych ?wicze? nale??:

Ile czasu trwa trening interwa?owy?

W zale?no?ci od protoko?u ?wicze? czas trwania treningu to 14 minut do ok 30 minut. Przy czym czasy te zawieraj? na og?? 5 min rozgrzewki przed w?a?ciwym treningiem oraz 5 minut sch?adzanie po treningu. Sam czas pracy interwa?owej to 4 – 20 minut.

Kiedy wykonywa?

2-3 razy w tygodniu. Nie ??czy? z innymi typami treningu (si?owy, aerobowy) w tym samym dniu, a zw?aszcza w tej samej sesji treningowej. Pomi?dzy sesjami treningowymi powinien by? co najmniej jeden dzie? przerwy.

Pom?? mi promowa? t? stron? – lajknij ->

Bibliografia:
1 – Burgomaster KA, Heigenhauser GJF, Gibala MJ (2003). Skeletal muscle metabolic and performance adaptation after short sprint interval training (SIT), Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(5) S20

2 – King JW (2001) ?A Comparison of the Effects of Interval Training vs. Continuous Training on Weight Loss and Body Composition in Obese Pre-Menopausal Women, Department of Physical Education, Exercise, and Sports Sciences, East Tennessee State University

3 – Tabata I i inni, Effects of moderate-intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max. Med Sci Sports Exerc. 1996 Oct;28(10):1327-30.