Intensywny trening interwa?owy wyr??nia si? z po?r?d innych metod treningowych wyj?tkow? skuteczno?ci?, dzi?ki czemu zdoby? sobie szerokie grono zwolennik?w zar?wno po?r?d zawodowych sportowc?w jak i w?r?d amator?w. Zainteresowanie tych ostatnich zaskarbi? sobie r?wnie? wyj?tkowo kr?tkim czasem jaki jest wymagany aby zauwa?y? pozytywne zmiany. Gama korzy?ci treningu HIIT rozci?ga si? od redukcji tkanki t?uszczowej poprzez popraw? wydolno?ci aerobowej a? do zapobiegania cukrzycy (wi?cej o zaletach HIIT tutaj). Tradycyjne metody treningowe wymagaj? zaanga?owania niepor?wnywalnie wi?kszej ilo?ci czasu aby efekty by?y widoczne. W przypadku HIIT niedawno udowodniono, ?e efekty mo?na zaobserwowa? ?wicz?c tylko 7,5 minuty tygodniowo!

Badania naukowc?w z uniwersytetu w Edynburgu wykaza?y, ?e ju? 7 i p?? minuty intensywnej pracy ?treningu HIIT na tydzie? przez okres dw?ch tygodni mia?y znaczny wp?yw na badanych. W grupie poddanej treningowi zaobserwowano istotny (23%) wzrost wra?liwo?ci na insulin?. Ponadto zaobserwowano sze?ioprocentowy wzrost wydolno?ci aerobowej organizmu. Oznacza to, ?e ju? tak minimalna dawka treningu interwa?owego wywiera bardzo korzystny wp?yw na organizm, znacznie obni?a ryzyko cukrzycy oraz poprawia kondycj? fizyczn?.


Odkrycie to ma du?e znaczenie w prewencji cukrzycy gdy? dotychczasowe wytyczne dotycz?ce zapobiegania tej chorobie sugeruj? kilka godzin aktywno?ci fizycznej tygodniowo. Z wielu wzgl?d?w (lenistwo, brak czasu, brak motywacji) wytyczne te nie s? przestrzegane. Zastosowanie treningu HIIT w prewencji cukrzycy mo?e by? tutaj prze?omem. Nie wmawiaj wi?c sobie, ?e nie masz 7,5 minuty tygodniowo i zadbaj o swoje zdrowie ju? teraz!

Pom?? mi promowa? t? stron? – lajknij ->

Bibliografia
Babraj JA. i inni. Extremely short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males. BMC Endocrine Disorders. 2009;9, article no. 3:1?8.