Intensywny trening interwa?owy (HIIT) jest wyj?tkowo skutecznym narz?dziem w redukcji tkanki t?uszczowej oraz podnoszeniu wydajno?ci zar?wno tlenowej jak i beztlenowej. Nie bez znaczenia, zw?aszcza dla os?b dysponuj?cych ograniczonymi zasobami czasowymi jest unikatowo kr?tki czas trening?w HIIT. Wyniki najnowszych bada? wskazuj? na to, ?e efektywno?? treningu HIIT mo?na dodatkowo zwi?kszy? poprzez zastosowanie odpowiednich suplement?w ?ywno?ciowych. Poni?ej znajdziesz opis parametr?w takich jak szybko?? redukcji tkanki t?uszczowej, przyrost mi??ni czy redukcja zm?czenia oraz suplementy kt?re wp?ywaj? na te parametry.

Wa?ne: Nie jest konieczne stosowanie suplementacji aby uzyska? efekty zwi?zane z wykonywaniem treningu HIIT. Zastosowanie poni?szych suplement?w diety mo?e natomiast zwi?kszy? efekty treningu. Substancje zaprezentowane poni?ej nie s? lekami, nie wymagaj? recepty i nie maj? szkodliwego wp?ywu na organizm zdrowego cz?owieka.

Zwi?kszenie wytrzyma?o?ci oraz polepszenie funkcji uk?adu krwiono?nego


Zastosowanie suplementacji kreatyn? w treningu HIIT ma wp?yw na popraw? funkcjonalno?ci uk?adu kr??enia. Wyniki bada? naukowc?w z USA ?wiadcz? o tym, ?e 10g kreatyny dziennie spowodowa?o ponad 50% wi?kszy wzrost wydolno?ci uk?adu krwiono?nego do transportowanie tlenu do mi??ni [1]. Polepszenie tego parametru samo w sobie ma du?e znaczenie dla sportowc?w w dyscyplinach wytrzyma?o?ciowych. Ponadto umo?liwia bardziej intensywny trening a co za tym idzie tak?e maksymalizacj? wynik?w takiego treningu.

Przyrost tkanki mi??niowej

W dw?ch badaniach naukowcy z University of Oklahoma wykazali, i? suplementacja kreatyn?, bia?kiem serwatkowym oraz kofein? ma pozytywny wp?yw na przyrost bezt?uszczowej masy cia?a [2, 3].
Podobny efekt na bezt?uszczow? mas? cia?a ma suplementacja ?-alanin?. Badania grup z Oklahomy oraz New Jersey wykaza?y wzrost bezt?uszczowej masy cia?a przy stosowaniu samej beta-alaniny a tak?e podczas jednoczesnej suplementacji kreatyn?. Ponadto z bada? tych wynika, ?e ?-alanina pomaga przyspiesza tak?e rozw?j sprawno?ci tlenowej (nast?pi? wzrost VO2peak). Co ciekawe przy podawaniu beta-alaniny wraz z kreatyn? uzyskano tak?e dodatkowy efekt w postaci mniejszego zm?czenia [4, 5].

Zmniejszenie zakwas?w i przyspieszenie regeneracji dzi?ki wyci?gowi z herbaty

Zakwasy (DOMS) s? zmor? pocz?tkuj?cych ale nie czyni? ?ycia ?atwiejszym tak?e bardziej zaawansowanym adeptom sport?w wszelakich. S? one co prawda dobrym indykatorem ?porz?dnie? wykonanego treningu ale to wcale nie czyni ich zjawiskiem przyjemnym. Okazuje si? jednak, ?e z tymi nieprzyjemnymi symptomami mo?na skutecznie sobie radzi? przyjmuj?c ekstrakt z herbaty [6]. Zawarte w niej polifenole przyspieszaj? regeneracje i tym samym pomagaj? zminimalizowa? odczuwanie zakwas?w. Szybsza regeneracji mi??ni oznacza tak?e mo?liwo?? szybszego wznowienie trening?w (nie powinno si? ?wiczy? przed danej grupy mi??niowej przed jej pe?n? regeneracj?).

Pom?? mi promowa? t? stron? – lajknij ->

Bibliografia:
1 – Graef JL. i inni. The effects of four weeks of creatine supplementation and high-intensity interval training on cardiorespiratory fitness: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2009; 6: 18.
2 – Smith A i inni. The effects of a pre-workout supplement containing caffeine, creatine, and amino acids during three weeks of high-intensity exercise on aerobic and anaerobic performance. J Int Soc Sports Nutr. 2010; 7: 10.
3 – Smith A i inni. The combined effects of a pre-workout supplement and three weeks of high-intensity interval training on critical velocity, anaerobic running capacity, training volume, and body composition in men and women. J Int Soc Sports Nutr. 2009; 6(Suppl 1): P16.
4 – Hoffman J i inni. Effect of creatine and beta-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006 Aug;16(4):430-46.
5 – Smith AE i inni. Effects of beta-alanine supplementation and high-intensity interval training on endurance performance and body composition in men; a double-blind trial. J Int Soc Sports Nutr. 2009 Feb 11;6:5. doi: 10.1186/1550-2783-6-5.
6 – Arent SM i inni. The effects of theaflavin-enriched black tea extract on muscle soreness, oxidative stress, inflammation, and endocrine responses to acute anaerobic interval training: a randomized, double-blind, crossover study J Int Soc Sports Nutr. 2010; 7: 11.