Uzyskanie przyrost?w masy mi??niowej jest cz?sto okupione tak?e przyrostem tkanki t?uszczowej. Proces tzw. budowania masy zachodzi w ten spos?b najszybciej. Jednak?e zbudowanie muskularnej sylwetki to dopiero po?owa sukcesu, gdy? r?wnie wa?ne jest wyeksponowanie wynik?w swojej ci??kiej pracy, a nie ukrywanie ich pod warstw? t?uszczu. Eliminacja zb?dnych pok?ad?w sad?a nie tylko wp?ywa pozytywnie na estetyk? sylwetki, ale tak?e sprawia, ?e mi??nie wygl?daj? na wi?ksze optycznie. Aby tego dokona? kultury?ci od lat, po okresach budowania masy, stosuj? okresy redukcji tkanki t?uszczowej wykonuj?c treningi cardio. Co wi?cej w trakcie okres?w budowania masy wielu zawodnik?w tak?e stosuje treningi cardio. Poni?ej dowiesz si? dlaczego kultury?ci tacy jak:?Kai Greene, Phil Heath, Flex Lewis, Bill Wilmore, Fouad Abiad, Shawn Rhoden, Ben Pakulski i wielu innych, stosuj? w?a?nie trening interwa?owy jako preferowan? metod? redukcji tkanki t?uszczowej.

Interwa?y czy tradycyjne cardio niskiej intensywno?ci?


Tradycyjne treningi aerobowe ukierunkowane na redukcj? tkanki t?uszczowej bazuj? na niskiej intensywno?ci pracy wykonywanej przez okres od 30 do 60 minut. Niska intensywno?? i wyd?u?ony czas treningu jest rzeczywi?cie dobrym rozwi?zaniem dla spalania optymalnej ilo?ci t?uszczu w stosunku do innych ?r?de? energii w trakcie sesji. Mimo, ?e w stosunkowo ma?ych ilo?ciach, to jednak nadal dochodzi w?wczas do zu?ywania bia?ek mi??ni szkieletowych, czego ka?dy buduj?cy w pocie czo?a mas? mi??niow? wola?by unikn??. Ten stan katabolizmu istnieje tak?e w trakcie treningu HIIT, ale dzi?ki temu, ?e sesje treningu interwa?owego s? kr?tsze, negatywny efekt na tkank? mi??niow? jest minimalizowany. Natomiast ?wypalanie? tkanki t?uszczowej odbywa si? w du?ej mierze ju? po treningu HIIT, gdy mi??nie s? ?zabezpieczone? przed zu?yciem jako substraty energetyczne. Podobnego efektu po-treningowego ?wypalania? tkanki t?uszczowej w ?zasadzie nie obserwuje si? w przypadku tradycyjnych trening?w cardio, w kt?rych spalanie odbywa si? wy??cznie w trakcie sesji treningowej. Dlatego w?a?nie por?wnuj?c trening interwa?owy z klasycznym treningiem cardio nale?y wzi?? pod uwag? nie tylko okres wykonywania ?wicze?, ale tak?e efekt wywo?ywany przez te treningi. W przypadku HIIT ten efekt utrzymuje si? do 24 godzin i ca?o?? zu?ytego t?uszczu przewy?sza efekt uzyskany tradycyjnym treningiem cardio (efekt po-treningowego spalania jest tutaj pomijalnie ma?y). Dla os?b chc?cych zwi?kszy? swoj? bezt?uszczow? mas? mi??niow?, warte zapami?tania ?jest to:

Redukcja tkanki t?uszczowej jest najbardziej efektywna poprzez kr?tkie acz intensywne sesje HIIT, gdy? minimalizuje to negatywne efekty katabolizmu mi??ni, a maksymalnie wp?ywa na t?uszcz.

Sekrecja testosteronu aktywowana treningiem interwa?owym

Dodatkow? korzy?ci? trening?w HIIT dla kulturyst?w jest ich potencja? do aktywacji sekrecji testosteronu. Badania dowodz?, ?e produkcja tego silnie anabolicznego hormonu mo?ne by? stymulowana przez trening interwa?owy. W przeprowadzonym przez Patona i jego grup? badawcz? eksperymencie okaza?o si?, ?e HIIT wykonywany na rowerku stacjonarnym powoduje podniesienie poziomu testosteronu przy zwi?kszonym oporze w stosunku do grupy kontrolnej. Oznacza to, ?e trenuj?c na rowerku i chc?c podnie?? poziom testosteronu warto skupi? si? na tym, aby intensywno?? treningu by?a wysoka nie tyle na skutek szybko?ci peda?owania co zwi?kszenia oporu.

Pom?? mi promowa? t? stron? – lajknij ->

Bibliografia:
Paton, C. D., et al. Effects of low- vs. high-cadence interval training on cycling performance. Journal of Strength and Conditioning Research 23(6): 1758-1763, 2009.